ගෞතම සසුනේ අසිරිය විඳගන්නට…
නමෝ බුද්ධාය...!

Contact Us


E-mail
info@amadamvila.net
Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)

Featured Articles

  • සුගන්ධ තෙරුන්ගේ බුදුගුණ වැණුමසුගන්ධ තෙරුන්ගේ බුදුගුණ වැණුම
    "...මම ඒ කල්පයෙහිම බුදුරජුන් හට යම් ස්තුතියක් කෙළෙම් ද (ඒ හේතුවෙන්) දුගතියක් නොදනිමි. බුදුගුණ වැනීමෙහි මේ විපාකයි. මා විසින් ක්ලේශයෝ දවන ලදහ. සියලු භවයෝ නසන ලදහ. ඇත් රජෙකු මෙන් බැඳුම් සිඳ ආස්‍රව රහිතව වෙසෙමි...."
    - සුගන්ධ ථේර අපදානය...
    (ථේර අපදාන - ඛුද්දක නිකාය)

Subscribe to our Newsletter

අමා දම් විල සදහම් ලිපි ලබා ගැනීම සඳහා අප සමඟ එක්වන්න

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected by copyright laws. Copyright of some images belongs to their ownership. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling these contents is strictly prohibited. Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'www.AmaDamVila.net'.